การรายงานผลเลือกตั้งแบบ Real-time

1.เข้าทำงานทางเว็บไซต์
reporter.election.in.th
2. Login ด้วยข้อมูลที่สมัครไว้

3. หากท่านจองหน่วยไว้แล้วจะเห็นหน้าจอพร้อมปฏิบัติงาน หากยังไม่ได้จองหน่วย จะเห็น หน้าตาแบบนี้ให้ edit profile เพื่อจองหน่วย


4.หน้าจอ หน่วยที่ พร้อมปฏิบัติงานตามที่จองไว้

5.ขั้นตอนแรกของการรายงานผล Realtime จะต้องกรอก จำนวนผู้มีสิทธิ พร้อมแนบรูป หน้าหน่วย

6. ขณะกปน. นับคะแนนสามารถ กด คะแนนตามได้โดยปุ่ม รีโมทตามเบอร์ที่กรรมการขาน

หากฟังไม่ทันสามารถกด tab กรอกคะแนน เพื่อดูกระดานขีนแล้วเอาข้อมูลมาใส่ได้

ระบบมีการป้องกันข้อผิดพลาดไว้ หาก รายงาน ผลคะแนนเกินจำนวนผู้มีสิทธิจะมีการแจ้งเตือน


6.เมื่อจบการรายงานจะเข้าสู้กระบวนการ ปิดหน่วย หรือปิดคูหา เพื่อสรุปคะแนนอีกครั้ง พร้อมแนบหลักฐาน

7.สิ่งที่อาสาสมัครจะต้องเตรียมก็คือ รูปถ่ายแบบ สส. 5/18 ทุกแผน และ รูปกระดานนับคะแนน สามารถแนบหลายรูปได้

8. ตรวจสอบข้อมูล บัตรเสีย ไม่ประสงลงคะแนน และ คะแนนแต่ละผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด ยืนยัน


กดกลับไปที่ home page เพื่อรายงานผลหน่วยต่อไป หรือสามารถกดรายงานผลเพิ่มเติม เพื่อรายงานแบบไม่จำกัดจำนวนหน่วย